Privatumo politika

KAS MES TOKIE IR KAIP SU MUMIS SUSISIEKTI?

Duomenų valdytojo kontaktiniai duomenys: UAB Kaip geriau, 304402088, Savanorių pr. 6A-68, LT-03116, Vilnius, +37064556134, kaipgeriau@kaipgeriau.lt  (toliau – mes, mūsų, Bendrovė) tvarko savo klientų, potencialių klientų, partnerių (toliau – Jūs, Jūsų) asmens duomenis, vadovaudamasi asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose įtvirtintomis nuostatomis ir taikydama aukščiausius techninius ir teisinius apsaugos standartus bei imdamasi visų būtinų priemonių, kad būtų užkirstas kelias galimiems asmens duomenų apsaugos pažeidimams. Šioje Privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) yra nustatytos pagrindinės jūsų asmens duomenų, kitos su jumis susijusios informacijos rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, tvarkomų asmens duomenų apimtys, tikslai, šaltiniai, gavėjai, nurodytos Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės ir kiti svarbūs aspektai jums naudojantis Bendrovės paslaugomis. Ši informacija svarbi, todėl tikimės, kad atidžiai ją perskaitysite.

Šioje Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ (toliau – asmens duomenys) reiškia bet kokia Jūsų informacija, susijusi su Jumis, kaip fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojus tam tikrais duomenimis (pavyzdžiui, vardu, pavarde, asmens kodu, adresu, telefono numeriu ar kt.).

Tvarkydami asmens duomenis, mes atsakingai laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų.

Tuo atveju, jei pateikiate mums ne savo, o kito žmogaus asmens duomenis (pavyzdžiui, nurodote kitą asmenį naudos gavėju), prašome Jūsų jį informuoti apie šią Privatumo politiką ir jos turinį.

Jeigu paslaugų naudotojas yra juridinis asmuo, ši Privatumo politika taikoma fiziniams asmenims, kurio asmens duomenis mums perduoda juridinis asmuo. Naudotojas privalo tinkamai pagal BDAR 14 str. informuoti duomenų subjektus (vadovus, naudos gavėjus, atstovus ar kt.) apie jų asmens duomenų perdavimą Bendrovei.

Jei Jums kiltų kokių nors su šia Privatumo politika susijusių klausimų ar turėtumėte kokių nors prašymų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, prašome kreiptis į mus: kaipgeriau@kaipgeriau.lt.

Lankydamasis Bendrovės interneto svetainėse ir/ar naudodamasis jose esančia informacija ir/ar mūsų paslaugomis, Jūs pripažįstate ir patvirtinate, kad susipažinote su šia Privatumo politika ir ją supratote.

KAM TAIKOMA PRIVATUMO POLITIKA?

Ši Privatumo politika yra taikoma visoms mūsų interneto svetainėms www.kaipgeriau.lt/ (toliau – Interneto svetainės) ir bet kuriai Bendrovės teikiamai paslaugai ar veiklai, kurios metu tvarkomi asmens duomenys.

Privatumo politikoje nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir/ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

Ši Privatumo politika netaikoma interneto svetainėse pateikiamoms nuorodoms į trečiųjų asmenų interneto svetaines, todėl mes rekomenduojame atskirai pasidomėti tokiose svetainėse galiojančiomis asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis.

KOKIŲ PRINCIPŲ MES LAIKOMĖS?

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes:

 • laikysimės galiojančių ir taikomų teisės aktų, tame tarpe ir BDAR, reikalavimų;
 • tvarkysime Jūsų asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;
 • rinksime Jūsų asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkysime su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai;
 • imsimės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami;
 • laikysime juos tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
 • neteiksime asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešinsime jų, išskyrus atvejus, nurodytus Privatumo politikoje ar taikytinuose teisės aktuose;
 • užtikrinsime, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo asmens duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto asmens duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo. ū

KOKIUS ASMENS DUOMENIS, KOKIU TIKSLU IR PAGRINDU MES TVARKOME?

Asmens duomenų tvarkymo tikslas. Kodėl mes tvarkome asmens duomenis?Tvarkomų asmens duomenų kategorija. Kokių kategorijų asmens duomenis tvarkome?Kokiu teisiniu pagrindu remiantis tvarkome asmens duomenis?Tvarkymo terminas
Tiesioginės rinkodaros tikslaisKontaktiniai duomenys: vardas, pavardė, el.paštas, tel. Nr.Asmens sutikimas3 metai
Siekdami matuoti ir gerinti mūsų Tinklalapio bei socialinių tinklų paskyrų veikimąIP adresasAsmens sutikimas3 metai

Jei nepateiksite asmens duomenų, kurių pateikimas Bendrovei yra reikalingas užtikrinant atitiktį teisės aktų reikalavimams ir/ar sutarties sudarymui ir/ar įvykdymui, negalėsime Jums suteikti paslaugų ar sudaryti kito sandorio.

TIESIOGINĖ RINKODARA

Tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkome Jūsų asmens duomenis šiais atvejais:

 • kai gauname aiškų Jūsų sutikimą tokiam asmens duomenų tvarkymui;
 • kai Jūs esate mūsų klientas, neišreiškęs prieštaravimo asmens duomenis tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, panašių paslaugų ar produktų rinkodarai.

Tiesioginės rinkodaros tikslu mes tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis: elektroninio pašto adresą, telefono numerį, vardą, pavardę.

Jums išreiškus sutikimą gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus arba užsiprenumeravus naujienlaiškius, Jūs sutinkate gauti mūsų naujienas apie paslaugas, produktus, kvietimus į renginius ir pan.

Informuojame, kad Jūs bet kuriuo metu galite atsisakyti mūsų naujienlaiškių ar kitokių reklaminių pranešimų, paspaudę tam skirtą nuorodą mūsų siunčiamuose naujienlaiškiuose ir/ar pranešimuose.

KAIP MES TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Jūsų asmens duomenų naudojimas visada bus teisėtas. Dažniausiai mes naudojame jūsų asmens duomenis:

 • kai mums reikia sudaryti su Jumis bet kokią sutartį ir/ar vykdyti bet kokią su Jumis sudarytą sutartį;
 • kai turime vykdyti teisinį prievolę (pareigą);
 • kur mes turime Jūsų sutikimą;
 • kai tai būtina mūsų (ar trečiosios šalies) teisėtiems interesams, o jūsų interesai ir pagrindinės teisės nėra viršesni už juos.

„Teisėtas interesas“ reiškia mūsų interesą pagerinti mūsų paslaugas, produktus, valdyti veiklos ir verslo procesus. Prieš tvarkydami jūsų asmens duomenis remiantis teisėtu interesu, mes įvertiname ir subalansuojame bet kokį galimą poveikį jums (tiek teigiamą, tiek neigiamą) ir jūsų teises.

KIEK LAIKO SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Jūsų asmens duomenis saugosime tiek laiko, kiek nurodyta šioje Privatumo politikoje nustatytiems tikslams pasiekti ir įgyvendinti, atsižvelgiant į Jums teikiamų paslaugų ir su Jumis sudaromų sutarčių pobūdį, išskyrus atvejus, kai ilgesnis asmens duomenų ir susijusių dokumentų saugojimas yra nustatytas pagal taikomus norminius teisės aktus arba sąlygotas Bendrovės teisėtų interesų gynybos teisminėse, kitos valstybės institucijose ir pan.

Mes užtikriname ir imamės visų reikiamų priemonių, kad nebūtų saugojami pasenę arba nereikalingi asmens duomenys apie Jus bei, kad Jūsų asmens duomenys būtų nuolat atnaujinami ir teisingi.

Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu naudosime 3 (trejus) metus po Jūsų sutikimo davimo arba pasibaigus sutartiniams santykiams (tiesioginė panašių paslaugų ar produktų rinkodara).

KAIP SAUGOME JŪSŲ DUOMENIS?

Mes atsakingai įgyvendiname organizacines bei technines asmens duomenų saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Mūsų įgyvendintos saugumo priemonės apima personalo, informacijos, IT infrastruktūros, vidaus ir viešųjų tinklų, taip pat biurų pastatų ir techninių įrenginių apsaugą.

Įvykus asmens duomenų saugumo pažeidimui, kuris galėtų kelti didelę grėsmę Jūsų teisėms ar laisvėms, mes nedelsiant Jus apie tai informuosime.

KAM JŪSŲ DUOMENYS ATSKLEIDŽIAMI?

Dalį Jūsų asmens duomenų galime bendrinti su šių kategorijų trečiosiomis šalimis:

 • atstovams, veikiantiems mūsų vardu, platinantiems mūsų paslaugas tam tikrose teritorijose;
 • duomenų centrų, prieglobos, debesijos, svetainės administravimo ir susijusias paslaugas teikiančioms, programinę įrangą kuriančioms, teikiančioms, palaikančioms ir vystančioms įmonėms, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančioms įmonėms, ryšio paslaugas teikiančioms įmonėms;
 • mūsų profesiniams patarėjams, auditoriams, teisiniams ir/ar finansų patarėjams;
 • kitiems mūsų paslaugų teikėjams (duomenų tvarkytojams) ar mūsų subrangovams;
 • notarams, jeigu su Jumis sudaroma sutartis reikalauja notarinės formos;
 • antstoliams, teisines ir/ar skolų išieškojimo paslaugas teikiantiems subjektams, reikalavimo teisę į skolą perimantiems subjektams;
 • reklamos, rinkodaros paslaugas teikiančioms įmonėms;
 • archyvavimo, fizinės ir/ar elektroninės apsaugos, turto valdymo ir/ar kitas verslo paslaugas teikiančioms įmonėms;
 • įstatymų numatyta tvarka valstybės institucijoms, įstaigoms ir pan.;
 • teisėsaugos institucijoms pagal jų pateiktą prašymą arba mūsų iniciatyva, jei yra įtarimų, kad buvo įvykdyta nusikalstama veika, taip pat teismams ir kitoms ginčų nagrinėjimo institucijoms; mokesčių administratoriams
 • bendrovės restruktūrizavimo, perleidimo/įsigijimo ir/ar verslo perleidimo/įsigijimo atveju, trečiajam asmeniui, įsigyjančiam verslą ir tvarkančiam asmens duomenis tais pačiais tikslais, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje.

DUOMENŲ PERDAVIMAS UŽ EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS RIBŲ

Paprastai jūsų asmens duomenys bus tvarkomi Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) šalyse. Vis dėlto tam tikrais atvejais jūsų asmens duomenys gali būti perduoti į EEE nepriklausančias šalis. Primename, kad ne EEE valstybėse asmens duomenims gali būti taikoma mažesnė apsauga nei EEE ribose, tačiau mes kruopščiai vertiname sąlygas, kuriomis tokie duomenys bus vėliau tvarkomi ir saugomi po perdavimo aukščiau minėtiems subjektams.

Atkreipiame dėmesį, kad jeigu Europos Komisija nusprendė, kad atitinkama trečioji valstybė, teritorija arba vienas ar daugiau nurodytų sektorių toje trečiojoje valstybėje, arba atitinkama tarptautinė organizacija užtikrina tinkamo lygio asmens duomenų apsaugą, perdavimas vyksta tokia pačia tvarka kaip EEE viduje. Informuojame, kad susipažinti su informacija, dėl kurių valstybių yra priimtas Europos Komisijos sprendimas, galite čia: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en.

Kitais atvejais, mes imamės visų reikiamų priemonių, kurios užtikrintų, kad Jūsų asmens duomenys būtų perduoti saugiai asmens duomenis tvarkančiam gavėjui. Mūsų pasitelkiamos priemonės:

 • į sutartį, sudarytą su ne EEE asmens duomenų gavėju, įtraukiamos konkrečias sąlygas dėl saugaus asmens duomenų tvarkymo;
 • tam tikrais perdavimo atvejais prašome Jūsų sutikimo perduoti Jūsų duomenis už Lietuvos Respublikos, ES ar EEE ribų.

AR TAIKOMAS AUTOMATIZUOTAS SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS? AR VYKDOMAS PROFILIAVIMAS?

Sutartiniams santykiams pradėti ir vykdyti mes paprastai netaikome automatizuoto sprendimų priėmimo pagal BDAR 22 str. Jeigu atskirais atvejais šią procedūrą taikysime, Jus apie tai informuosime atskirai, jeigu to reikės pagal teisės aktų nuostatas.

Jūsų asmens duomenis mes tvarkome iš dalies automatizuotai, siekdami įvertinti tam tikrus asmeninius aspektus (toliau – Profiliavimas). Profiliavimą taikome, pavyzdžiui, kai dėl teisės aktų reikalavimų esame įpareigoti vykdyti pinigų plovimo prevenciją ar finansinės rizikos valdymą.

JUMS GARANTUOJAMOS TEISĖS

Mes garantuojame šių Jūsų teisių įgyvendinimą ir bet kokios susijusios informacijos pateikimą, esant Jūsų prašymui ar paklausimui:

 • žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos tvarko Bendrovė ;
 • reikalauti ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus netikslius, neišsamius Jūsų asmens duomenis;
 • reikalauti sunaikinti asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti;
 • reikalauti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai arba kai jūs atšaukiate savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo arba neduodate tokio sutikimo, o jis yra būtinas;
 • nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą;
 • reikalauti pateikti, jei tai techniškai įmanoma, pagal Jūsų sutikimą ar sutarties vykdymo tikslais surinktus Jūsų asmens duomenis lengvai skaitomu formatu arba prašyti juos persiųsti kitam duomenų valdytojui.

Norėdami įgyvendinti savo teises, siųskite mums prašymą el. paštu: kaipgeriau@kaipgeriau.lt arba tiesiogiai atvykstant į Bendrovę adresu: Savanorių pr. 6A-68, LT-03116 Vilnius.

Gavę Jūsų kreipimąsi, mes galime paprašyti pateikti Jūsų tapatybę patvirtinančius dokumentus ar kitą informaciją, leidžiančią identifikuoti Jūsų tapatybę, siekiant įsitikinti, kad įgyvendinsime būtent Jūsų kaip duomenų subjekto teises ir išvengsime neleistino asmens duomenų ar informacijos atskleidimo kitiems asmenims, kurie neturi teisės jos gauti. Nesant galimybių nustatyti Jūsų tapatybę, negalėsime įgyvendinti Jūsų kaip duomenų subjekto teisių.

Informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą mes teikiame nemokamai. Jeigu Jūsų prašymas yra nepagrįstas, pasikartojantis ar neproporcingas, galime nustatyti mūsų administracines sąnaudas atitinkantį mokestį.

Gavę Jūsų prašymą, mes Jums atsakysime ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų reikalavimo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos. Ypatingomis aplinkybėmis, dėl kurių mums gali prireikti papildomo laiko, atsakymo pateikimo terminas gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams priklausomai nuo situacijos sudėtingumo. Tokiu atveju, privaloma per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo raštu informuoti Duomenų subjektą apie tokį pratęsimą ir nurodyti vėlavimo priežastis. Jei manysime, jog yra būtinybė, mes sustabdysime Jūsų asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, iki bus išspręstas Jūsų prašymas. Jums teisėtai atšaukus duotą sutikimą, mes nedelsdami ir ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nutrauksime Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus šioje Privatumo politikoje numatytus ir teisės aktų nustatytus atvejus, t. y., kai toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis mus įpareigoja galiojantys teisės aktai, mums tenkančios teisinės prievolės, teismų sprendimai ar mums duoti privalomi institucijų nurodymai. Atsakymas bus pateiktas tokiu pat būdu, kaip ir buvo gautas Jūsų prašymas.

Atsisakę vykdyti Jūsų reikalavimą, mes aiškiai nurodysime tokio atsisakymo pagrindą.

Jei manote, kad mūsų asmens duomenų tvarkymas neatitinka duomenų apsaugos teisės aktų, jūs taip pat turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai (priežiūros institucijų sąrašas pagal atitinkamą valstybę: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en). Visais atvejais, prieš pateikdami oficialų skundą, rekomenduojame susisiekti su mumis, kad galėtume rasti teisingą sprendimą.

KAS NUTIKS, JEI MŪSŲ VERSLAS BUS PERLEISTAS?

Retkarčiais galime išplėsti ar sumažinti savo verslo operacijų apimtis, o tai gali reikšti viso verslo ar jo dalies pardavimo ir (arba) valdymo perdavimą. Visi Jūsų pateikti asmens duomenys bus perduoti kartu su perduodama verslo dalimi, tačiau naujas savininkas ar kontroliuojanti šalis bus įpareigota tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais ir sąlygomis.

NUORODOS Į KITAS SVETAINES

Mūsų Interneto svetainėse gali būti nuorodų į kitas svetaines, kurių nevaldo Bendrovė. Mes nekontroliuojame, kaip jūsų duomenys yra renkami, saugomi ar naudojami tokiose kitose svetainėse, todėl patariame prieš pateikiant joms duomenis patikrinti visų tokių svetainių privatumo politiką.

MŪSŲ PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

Mes turime teisę vienašališkai keisti šią Privatumo politiką (pavyzdžiui, jei pasikeičia įstatymai, pradedama ar keičiama veikla). Visi pakeitimai bus nedelsiant paskelbti mūsų Interneto svetainėse. Rekomenduojame reguliariai jas tikrinti.

Ši Privatumo politika yra taikoma nuo jos paskelbimo Interneto svetainėse dienos. Paskutinį kartą Privatumo politika peržiūrėta 2023-03. Jei Jūs po Privatumo politikos sąlygų pakeitimo ir toliau naudojatės mūsų teikiamomis paslaugomis (pvz., Interneto svetaine), laikoma, kad Jūs sutikote su pakeistomis Privatumo politikos sąlygomis.

This site is registered on wpml.org as a development site.